Aviso Legal

Amb la finalitat de donar compliment a l’article 10 de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, informem als usuaris de les nostres dades:
Denominació Social: MERCAUTO VENDRELL S.L.
Domicili Social: Carrer Berguedà, 8-10. Polígon Industrial Torrent del Lluc, 43710 SANTA OLIVA, (Tarragona)
NIF: B43069293
Telèfon: 977660805
E-Mail: rpgd@mercautogroup.com
Lloc Web: www.mercautogroup.com
Dades Registrals: Registre Mercantil de Tarragona, Full T-2817, Tom 2476, Foli 215

Denominació Social: ANNAMOTORS, S.L.
Domicili Social: Carrer Berguedà, 8-10. Polígon Industrial Torrent del Lluc, 43710 SANTA OLIVA, (Tarragona)
NIF: B43918085
Telèfon: 977660805
E-Mail: rpgd@mercautogroup.com
Lloc Web: www.mercautogroup.com
Dades Registrals: Registre Mercantil de Tarragona, Full T-37205, Tom 2353, Foli 28

1. OBJECTE

MERCAUTO VENDRELL S.L. i ANNAMOTORS, S.L. (en endavant també els prestadors) com a responsables del lloc web, posen a disposició dels usuaris el present document que regula l’ús del lloc web www.mercautogroup.com,amb el que pretenem donar compliment a les obligacions que disposa la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI), així com informar a tots els usuaris del lloc web respecte de quines són les condicions d’ús del lloc web.
A través de la Web, MERCAUTO VENDRELL S.L. i ANNAMOTORS, S.L. faciliten als usuaris l’accés i la utilització de diferents serveis i continguts posats a disposició a través de la web.
Tota persona que accedeixi en aquesta web assumeix el paper d’usuari (en endavant usuari), i això implica l’acceptació total i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest avís legal, així com a qualsevol altra disposició legal que sigui d’aplicació.
Com a usuaris, han de llegir atentament aquest Avís Legal cadascuna de les ocasions que entrin a la web, doncs aquesta pot sofrir modificacions ja que els prestadors es reserven el dret a modificar qualsevol tipus d’informació que pugui aparèixer en la web, sense que existeixi l’obligació de preavís o de posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, sent suficients la publicació en la pàgina web dels prestadors.

2. CONDICIONS D’ACCÉS I ÚS DE LA WEB.

2.1. Caràcter gratuït de l’accés i ús de la web.
La prestació dels serveis per part de MERCAUTO VENDRELL S.L. i ANNAMOTORS, S.L. té caràcter gratuït per a tots els usuaris. No obstant, alguns dels serveis subministrats pels prestadors a través de la web estan subjectes al pagament d’un preu determinat a les condicions generals de contractació.
2.2. Registre d’Usuaris.
Amb caràcter general la prestació dels serveis no exigeix la prèvia subscripció o registre dels usuaris. Tot i això, MERCAUTO VENDRELL S.L. i ANNAMOTORS, S.L. condicionen l’ús d’alguns dels serveis a la prèvia complementació del corresponent registre d’usuari. Aquest registre s’efectuarà en la forma expressament indicada en la pròpia secció del servei.
2.3. Veracitat de la informació.
Tota la informació que facilita l’usuari ha de ser certa. A aquestes efectes, l’usuari garanteix l’autenticitat de les dades comunicades a través dels formularis per a la subscripció dels serveis. Serà responsabilitat de l’usuari mantenir tota la informació facilitada a MERCAUTO VENDRELL S.L. i a ANNAMOTORS, S.L. permanentment actualitzada de forma que respongui, en cada moment, a la seva situació real. En tot cas, l’usuari serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que causi als prestadors o a tercers.
2.4. Menors d’edat.
Per l’ús dels serveis, els menors d’edat han d’obtenir sempre prèviament el consentiment dels pares, tutors o representants legals, responsables últims de tots els actes realitzats pels menors al seu càrrec. La responsabilitat en la determinació de continguts concrets, als quals accedeixen els menors correspon a aquells, és per això que si accedeixen a contingut no apropiats per internet, s’hauran d’establir en els seus ordinadors mecanismes, en particular programes informàtics, filtres i bloquejos, que permetin limitar els continguts disponibles i, encara que no siguin infal·libles, que siguin d’especial utilitat per a controlar i restringir els materials als que poden accedir els menors.
2.5. Obligació de fer un ús correcte de la Web.
L’usuari es compromet a utilitzar la web de conformitat a la Llei i al present Avís Legal, així com a la moral i a les bones costums. A tal efecte, l’usuari s’abstindrà d’utilitzar la pàgina amb finalitats il·lícites o prohibides, lesives de drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització d’equips informàtics o documents, arxius i tota classe de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic dels prestadors.
En particular, i a títol indicatiu però no exhaustiu, l’usuari es compromet a no transmetre, difondre o posar a disposició de tercers informacions, dades, continguts, missatges, gràfiques, dibuixos, arxius de so o imatge, fotografies, gravacions, software i, en general, qualsevol classe de material que:
(a) sigui contrària, menyspreï o atempti contra els drets fonamentals i les llibertats públiques reconegudes constitucionalment, en tractats internacionals i altres normes vigents;
(b) indueixi, inciti o promogui actuacions delictives, denigrants, difamatòries, violentes o, en general, contràries a la llei, a la moral i a l’ordre públic;
(c) indueixi, inciti o promogui actuacions, actituds o pensaments discriminatoris per raó de sexe, raça, religió, creences, edat o condició;
(d) sigui contrari al dret a l’honor, a la intimitat personal o familiar o a la pròpia imatge de les persones;
(e) de qualsevol manera perjudiqui la credibilitat dels prestadors o de tercers; i
(f) constitueixi publicitat il·lícita, enganyosa o deslleial.

3. EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

Els prestadors s’eximeixen de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada en aquest lloc web, sempre que aquesta informació hagi sigut manipulada o introduïda per un tercer aliè.
Aquesta web ha estat revisada i provada perquè funcioni correctament. En principi, es pot garantir el correcte funcionament els 365 dies de l’any, 24 hores al dia. No obstant, els prestadors no descarten la possibilitat que existeixin determinats errors de programació, o que succeeixin causes de força major, catàstrofes naturals, vagues, o circumstàncies semblants que facin impossible l’accés a la pàgina web.
MERCAUTO VENDRELL S.L. i ANNAMOTORS, S.L. no atorguen cap garantia ni es fan responsables, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin sortir a col·lació de la falta de disponibilitat, manteniment i efectiu funcionament de la web o dels seus serveis i continguts; de l’existència de virus, programes maliciosos o lesius dels continguts; de l’ús il·lícit, negligent, fraudulent o contrari a aquest Avís Legal i condicions d’ús; o de la falta de licitud, qualitat, fiabilitat, utilitat i disponibilitat dels serveis prestats per tercers a disposició dels usuaris d’aquest lloc web.
Els prestadors no es fan responsables sota cap concepte dels danys que puguin dimanar de l’ús il·legal o indegut de la present pàgina web.

4. COOKIES

El lloc web dels prestadors pot utilitzar cookies (petits arxius d’informació que el servidor envia a l’ordinador de qui accedeix a la pàgina) per dur a terme determinades funcions que són considerades imprescindibles per el bon funcionament i visualització del lloc. Les cookies utilitzades tenen, en tot cas, caràcter temporal, amb la única finalitat de fer més eficaç la navegació, i desapareixen a l’acabar la sessió de l’usuari. En cap cas s’utilitzaran les cookies per a recollir informació de caràcter personal. Per a més informació, consulteu la nostra Política de Cookies.

5. ENLLAÇOS (LINKS)

Des de el lloc web és possible que es redirigeixi a continguts de terceres webs. Donat que des del lloc web no es pot controlar sempre els continguts introduïts pels tercers, MERCAUTO VENDRELL S.L. i ANNAMOTORS, S.L. no assumeixen cap tipus de responsabilitat respecte a aquests continguts. En tot cas, els prestadors manifesten que procedirà a la retirada immediata de qualsevol contingut que pogués contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l’ordre públic, procedint a la retirada immediata de la re-direcció en aquestes webs, posant en coneixement de les autoritats competents el contingut en qüestió.
Els prestadors no es responsabilitzen de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu però no limitant, en fòrums, xats, generadors de blogs, comentaris, xarxes socials, o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de forma independent a la pàgina web dels prestadors. No obstant, i en compliment del que disposa l’article 11 i 16 de la LSSICE, els prestadors es posen a disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, i col·laborant de forma activa en la retirada o, quan sigui necessari, el bloqueig de tots aquells continguts que puguin afectar o contravenir la legislació nacional, internacional, drets de tercers o la moral i l’ordre públic. En cas que l’usuari consideri que pot existir algun contingut que pogués ser susceptible d’aquesta classificació, es prega ho notifiqui de forma immediata a l’administrador del lloc web.

6. PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

Els prestadors estan profundament compromesos amb el compliment de la normativa de protecció de dades personals i garanteix el compliment íntegre de les obligacions disposades, així com la implementació de les mesures de seguretat disposades al Reglament Europeu de Protecció de Dades i la normativa espanyola de protecció de dades. Per a més informació, consulteu la nostra Política de Privacitat.

7. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

El lloc web, incloent a títol enunciatiu però no limitatiu la programació, edició, compilació i altres elements necessaris pel seu funcionament, els dissenys, logotips, textos, fotografies i/o gràfiques són propietat dels prestadors o, en cas que fos necessari, disposen de la llicència o autorització expressa per part dels autors. Tots els continguts del lloc web es troben degudament protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial.
Independentment de la finalitat per la que van ser destinats, la reproducció total o parcial, ús, distribució i comunicació pública requereixen de l’autorització escrita prèvia per part dels prestadors. Qualsevol ús no autoritzat prèviament per part dels prestadors serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l’autor.
Els dissenys, logotips, textos i/o gràfiques alienes als prestadors i que puguin aparèixer en el lloc web pertanyen als seus respectius propietaris, sent ells mateixos els responsables de qualsevol possible controvèrsia que pugui aparèixer respecte als mateixos. En tot cas, els prestadors compten amb l’autorització expressa i prèvia per part dels mateixos.
Els prestadors reconeixen a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat industrial i intel·lectual, no implicant la menció o aparició en el lloc web, de l’existència de drets o cap responsabilitat dels prestadors sobre els mateixos, com tampoc recolzament, patrocini o recomanació per part dels mateixos.
Per a realitzar qualsevol tipus d’observació respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, es pot fer a través del correu electrònic a dalt informat.

8. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Per a la resolució de les controvèrsies o qüestions relacionades amb la present pàgina web o de les activitats en aquesta desenvolupades, serà d’aplicació la legislació espanyola, a la que es sotmeten expressament les parts, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals de Tarragona.